Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:

Јавно комунално предузеће "8.Август" из Српске Црње основано је Одлуком о оснивању СО Нова Црња, дана 12.03.2009. године, а регистровано је у Агенцији за привредне регистре 13.07.2009. године.

Јавно предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга..

Такође, јавно предузеће је дужно да се развија и унапређује обављање делатности од општег интереса уз стицање добити.

Мисија

Мисија ЈКП “8. Август” огледа се у обавези испуњавања основних и поверених делатности, пружању квалитетних услуга корисницима, унапређење сигурности пословања и стабилности напретка у развијању предузећа. Формирање модерног комуналног система за општину Нова Црња јесте тежак и комплексан процес, успостављање баланса у одрживом пословању током осетних економских промена како на државном тако и на локалном нивоу, спремност на проширење делатности или обима посла а да при томе услуге не губе на адекватном квалитету, фактори су изазова са којима се комунално предузеће суочава и планира да се избори током 2015. године. Токови промена и очувања успешног пословања захтевају бројна креативна решења управљања организованим системом деловања предузећа. За остваривање успешног управљања потребни су технички, економски, финансијски и правни ресурси, нове идеје, пројекти, процеси и одлуке, посебни ставови и мишљења како руководиоца тако и оснивача. Оптимална услужна делатност, континуална и рационална дистрибуција исправне воде крајњим потрошачима, поштовање највиших стандарда заштите животне средине чине основу мисије о побољшању квалитета услова живота грађана општине Нова Црња.

Визија

Визија ЈКП “8. Август” јесте да постане модерно иновативно предузеће, спремно да одговори на захтеве грађана и локалног тржишта, технички опремљено на завидном нивоу, са обновљеном механизацијом и инфраструктуром, освеженом и квалитетном кадровском структуром, усмерено на одрживом и профитабилном пословању чија се политика базира на постулатима заштите животне средине. У погледу основне делатности тј. дистрибуције воде за пиће, дугорочна визија огледа се у изградњи сеоских минисистема за пречишћавање воде за пиће, евентуалној изградњи канализационе мреже са системима за сакупљање и третман отпадних вода. Краткорочни планови условљени су финансијским могућностима предузећа и локалне заједнице и могу се односити искључиво на побољшању стања водоводне инфраструктуре, методи дезинфекције, смањењу губитака на мрежи и могућим дорадама система.