Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Бесплатна телефонска линија за информације и рекламације: 0800/300-703
Званична facebook страница:

Анализа воде


Одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл.гласник СРЈ" бр. 42/98 и 44/99) дефинисана је обавеза праћења квалитета воде на извориштима и у самој водоводној мрежи.

Према захтевима санитарне инспекције, имамо обавезу вршења редовних анализа "А" обима воде за пиће и воде у базену током сезоне купања, а од 2014. и периодичне анализе "Б" обима два пута годишње. Узроковање се обавља према унапред утврђеном плану тако да за свако насеље буду обухаваћене три тачке. Редовне анализе "А" обима воде сваког месеца Завод за јавно здравље из Зрењанина, а периодичне "Б" обима поверене су Заводу за јавно здравље Војводине из Новог Сада два пута годишње.

Праћење квалитета воде за пиће основна је обавеза дистрибутера воде због поштовања законских прописа, увида у исправност параметара квалитета, благовременог отклањања проблема и пре свега заштите квалитета воде за купање у базену од великог су значаја за заштиту здравља грађана и самим тим представљају информације од општег интереса локалне заједнице. Зависно од обима анализе преглед воде обухвата већи број биолошких, хемијских и физичких параметара квалитета воде.

Врста анализе
Обим анализе
Учесталост
Редовна контрола воде за пиће (3 тачке узроковања у сваком насељу, укупно 18 тачака)
A
једном месечно
Периодична контрола воде за пиће (3 тачке узроковања у сваком насељу, укупно 18 тачака)
Б
два пута годишње
Сезонска контрола воде за купање на базену
A
сваке недеље у сезони купања

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Снабдевање водом за пиће и остале потребе обавља ЈКП “8. Август” бунарским захватима из подземних аквифера услед недостатка површинских водених токова. Предност црпљења и коришћења подземне воде огледа се у смањењу варијабилности њених карактеристика и сезонских капацитета. Подземна вода није директно изложена површинском загађењу и утицају загађујућих материја као што је то случај код површинских водозахвата. Температурне промене нису драстичне док температурна одрживост током једне сезоне утиче на њене добре физичко-хемијске и микробиолошке карактеристике.

Утицај земљишта као изолатора и филтера је вишеструко повољан у индиректном контакту екстерних утицаја на аквифере. Међутим, постоје и негативни фактори који утичу на смањење квалитета подземних вода. Нижа концентрација кисеоника доводи до стварања анаеробних штетних продуката, споријег разлагања органских загађујућих материја, а услед одсуства сунчевих зрака не постоји природна дезинфекција UV зрацима.

Филтрацијом атмосферских падавина кроз растресито тло, у подземне воде доспевају полутанти природног порекла или настали антропогеним активностима. Због активне пољопривредне делатности у локалној заједници, присуство пестицида, неорганских и органских материја или природног или вештачког ђубрива, гориво, антибиотици и метали, филтрацијом кроз подлогу могу се наћи (у ниским концентрацијама) у подземној води. Други проблем и претња јесте непостојање канализационе мреже и коришћење друге алтернативе тј. септичких јама које често нису добро изоловане и долази до продирања полутаната у подлогу и воде.

Такође, дивље депоније без прописаних санитарно техничких критеријума и без подлоге доприносе повећању биланса загађујућих материја како у земљишту тако и у води. Подземне воде на већим дубинама имају значајно боље карактеристике док су оне захваћене ближе површини подложније индиректном утицају загађења.

ЈКП захвата воду на дубинама од 180-260 m, што је оптимална дубина за воде погодних здравствених особина. Загађујуће материје могу се идентификовати у траговима или концентрацијама које нису штетне по здравље људи, биљака и животиња. Због тренутног непостојања постројења за пречишћавање воде, нисмо у могућности да утичемо на физичко-хемијске карактеристике воде којом снабдевамо локалну заједницу али имамо у плану изградњу централног општинског постројења за прераду воде или као другу алтернативу постављање мобилних постројења за пречишћавање воде у сваком насељеном месту.

Тренутно, дистрибутер воде може да утиче једино на микробилошке карактеристике воде јер као једини третман сирове воде у сваком месту обављамо дезинфекцију течним или гасним хлором. Дезинфекција воде обавља се континуирано, дозирањем одређене мере дезинфицијенса која се може регулисати према потреби, одржавајући константан дозвољени нивoу резидуалног хлора у систему. Као ефектније решење показао се гасни хлоринатор који ће заменити течни хлороген током следеће године у сваком насељу које га тренутно нема.

У погледу микробиолошких карактеристика резултати су задовољавајући. Штетни микроорганизми се оксидују и елиминишу, нису детектовани остали непожељни микроорганизми (попут алги и протозоа) што је све резултат преданог рада водоводне службе, добре дезинфекције, редовне дезинфекције бунара, испирања система и замене дотрајале опреме. Нештo лошији резултати бележе се на пољу хемијских, физичких и органолептичких особинa, нарочито у време интензивних сушних или кишних периода. Нема опасности по здравље становништва које конзумира воду из водовода. Дугорочно посматрано могу се јавити неповољни утицаји конзумације воде током дужег животног периода, мада до сада нису забележени такви случајеви.

Грађани као конзументи воде из мреже често се жале на непријатан мирис, боју или укус. Непријатан мирис потиче од органских материја и амонијака који су испод максимално дозвољене концентрације и запажа се нарочито у летњем периоду услед испаравања на високим температурама. Боја, мутноћа и укус воде порекло од хуминских материја и осталих суспстанци земљишта и карактеристика је подлоге из које се вода експлоатише.

Свака вода из мрежа било ког дистрибутера има специфичан састав карактеристичан за поднебље са ког потиче. Не постоји савршено чист извор апсолутно здраве воде за пиће због све већег утицаја и онечишћења сваког дела планете Земље са полутантима који незаустављиво мигрирају из једног у други медијум животне средине.

Вода за пиће је у данашње време редак и вредан ресурс који је потребно очувати за нашу и будуће генерације. Мотив одрживости и рационалне употребе овог ресурса јесте кључан у раду јавног комуналног предузећа, а надамо се да ће постати једнако битан сваком нашем суграђанину. Само сарадњом и колективном бригом за очување воде можемо обезбедити сигурно водоснабдевање у ближој и даљој будућности .

Праћење квалитета воде за пиће основна је обавеза дистрибутера воде због поштовања законских прописа, увида у исправност параметара квалитета, благовременог отклањања проблема и пре свега заштите квалитета воде за купање у базену од великог су значаја за заштиту здравља грађана и самим тим представљају информације од општег интереса локалне заједнице. Зависно од обима анализе преглед воде обухвата већи број биолошких, хемијских и физичких параметара квалитета воде.