Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Додатне услуге
Редни број
Назив услуге
Јединица мере
Цена, РСД
ПДВ, %
Износ ПДВ-а, РСД
Цена са ПДВ-ом, РСД
1
Одржавање хигијене пословних просторија
m2
151,67
20
30,33
182,00
2
Цена прљавог песка
m3
583,34
20
116,67
700,00
3
Широки одкоп земљаног материјала машински
m3
300,00
20
60,00
360,00
4
Машинско планирање подтла
до пројектне коте
m2
40,00
20
8,00
48,00
5
Машинско планирање постељице
до пројектне коте
m2
70,00
20
14,00
84,00
6
Машински утовар земље, шута и
осталог материјала и транспорт на растојање до 5 km
m3
200,00
20
40,00
240,00
7
Насипање земљане банкине са планирањем и набијањем
m3
290,00
20
58,00
348,00
8
Набавка, транспорт и уградња песка у слоју од
20 cm са поливањем и набијањем
m3
1.250,00
20
250,00
1.500,00
9
Набавка, транспорт и уградња каменог агрегата
0-63 mm у слоју од20 cm са машинским сабијањем
m3
3.700,00
20
740,00
4.400,00
10
Набавка, транспорт и уградња носача саобраћајног
знака у бетонске стопе, висине стуба 2,2m
ком
2.800,00
20
560,00
3.360,00
11
Набавка, транспорт и уградња саобраћајног знака "СТОП"
ком
5.000,00
20
1.000,00
6.000,00