Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Производња и дистрибуција воде
Редни број
Елементи
Јединица мере
Важеће цене
РСД
ПДВ, %
Вреднсот ПДВ-а,
РСД
Цене са ПДВ-ом,
РСД
1
Домаћинства
m3
28,96
10
2,89
31,85
2
Домаћинства, по члану
месец
115,83
10
11,58
127,41
3
Школе, обданишта, домови здравља
и друге установе

m3
52,66
10
5,27
57,93
4
Остали корисници,
привреда, СЗР, СТР, СУР
m3
52,66
10
5,27
57,93
5
Одржавање водоводног
прикључка за све кориснике
месец
65,78
10
6,58
72,36
6
Чишћење шахта за воду
ком
1.000,00
10
100,00
1.100,00
Друге услуге које се тичу дистрибуције воде
Редни број
Елементи
Јединица мере
Важеће цене
РСД
ПДВ, %
Вреднсот ПДВ-а,
РСД
Цене са ПДВ-ом,
РСД
1
Издавање сагласности и предпројектних
услова за паралелно вођење

и укрштање подземно вођених

инсталација са водоводном мрежом
ком
7.000,00
20
1.400,00
8.400,00
2
Издавање сагласности и предпројектних
услова за прикључење на водоводну мрежу,

за водомере од 1/2" или 3/4" за физичка лица
ком
2.000,00
20
400,00
2.400,00
3
Издавање сагласности и предпројектних
услова за прикључење на водоводну мрежу,

за водомере од 1/2" или 3/4" за правна лица
ком
7.800,00
20
1.560,00
9.360,00
4
Издавање сагласности и предпројектних
услова за прикључење на водоводну мрежу,

за хидрантски или комбиновани водомер за правна лица
ком
8.750,00
20
1.750,00
10.500,00
5
Издавање техничких услова у
поступку прибављања локацијске дозволе за физичка лица
ком
821,43
20
164,29
985,72
6
Издавање техничких услова у
поступку прибављања локацијске дозволе за правна лица
ком
985,72
20
197,14
1.182,86
7
Искључење и поновно прикључење
(због дуга) код водомера, за физичка лица
ком
950,00
20
190,00
1.140,00
8
Искључење и поновно прикључење
(због дуга) код водомера, за правна лица
ком
1.850,00
20
370,00
2.200,00
9
Искључење и поновно прикључење
(због дуга) на улици, за физичка лица
ком
2.800,00
20
560,00
3.360,00
10
Искључење и поновно прикључење
(због дуга) на улици, за правна лица
ком
5.800,00
20
1.600,00
6.960,00