Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Уређење зелених површина
Редни број
Елементи
Jeдиница мере
Важеће цене, РСД
ПДВ, %
Вредност ПДВ-а, РСД
Цена са ПДВ-ом, РСД
1
Уређење зелених површина физичким лицима
кошење ниске траве h≤30 cm
m2
2,00
10
0,20
2,20
2
Уређење зелених површина физичким лицима
кошење високе травеh>30 cm
m2
5,00
10
0,50
5,50
3
Уређење зелених површина правним лицима
кошење ниске траве h≤30 cm
m2
5,00
10
0,50
5,50
4
Уређење зелених површина правним лицима
кошење високе траве h>30 cm
m2
7,00
10
0,70
7,70
5
Уређење зелених површина физичким лицима
-крчење корова
m2
15,00
10
1,50
16,50
6
Машинско кошење траве са банкина
m2
3,00
20
0,60
3,60
7
Машинско кошење траве на атарским
путевима по косинама и јарковима
m2
3,84
20
0,77
4,61
8
Машинско уклањање густог шибља у јарковима
на косинама и равним површинама
m2
24,00
20
4,80
28,80