Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:

Еколошки речник појмова

Електронски и електрични (ЕЕ) отпад спaда у категорију опасног отпада. Обухвата све врсте уређаја класификованих у 10 категорија, од малих и великих кућних апарата, ИТ опреме, преко расветне опреме, електронских играчака до медицинских уређаја, као и флуоресцентне цеви.

Рециклажа је процес сакупљања и третирања отпада како би се поново употребио као сирови материјал у прављењу истих или сличних производа.

Поновна употреба јесте поновна употреба материјала, односно одбаченог предмета без промене структуре његовог материјала, што може на пример да буде случај код рециклаже.

Загађујуће материје су материје чије испуштање у животну средину утиче или може утицати на њен природни састав, особине и интегритет (енг. hazardous substances).

Одлагање отпада је његово разврставање, транспортовање као и третирање, а затим његово депоновање на површини или испод површине земље.

Управљање отпадом је процес сакупљања, транспорта, процесуирања, рециклирања и одлагања отпадних материја, нарочито оних које су произведене људским активностима, све у циљу смањивања њиховог утицаја на људско здравље, изглед и хигијену животне средине. У последњих неколико деценија све већа је тенденција да се као основни циљеви управљања отпадом сматрају и његов утицај на природну средину, као и на могућности добијања извора нових сировина из отпада.

Екологија од грчке речи: οίκος, oikos, "домаћинство"; i λόγος, логос, "знање" је интердисциплинарна наука која се бави проучавањем разних живих организама, њиховим међусобним интеракцијама, као и околином у којој живе – местом у природи које настањују и другим факторима који их окружују.

Еколошка амбалажа је она амбалажа која не штети природи, односно направљена је од материјала који су биоразградиви, тако да се уместо амбалаже начињене од вештачких материјала, ова еко амбалажа се сматра њеном „environmentally friendly” алтернативом.

Екосистем је динамичан комплекс заједница биљака, животиња и микроорганизама и њихове неживе средине који ступају у међусобне односе и стварају функционалну заједницу.

ПЕТ или Полиетилен терафлат је термопластични полимер гранулат из породице полиестера и има своју широку примену у производњи синтетичких влакана, амбалажних паковања за пиће, храну или течности. ПЕТ је један од најважнијих сирових материјала који се користе у вештачки добијеним влакнима. Период разградње ПЕТ-а је и до неколико стотина година.

ПВЦ - поливинил хлорид је широко распрострањени по употреби термопластични полимер. Глобално, преко 50% произведеног ПВЦ-а се користи у грађевинској индустрији, где све више замењује традиционалне грађевинске материјале као што су дрво, бетон и глинa. Као тврда пластика користи се за прављење магнетних трака, плоча, прозорских профила, за водоводне цеви, док се као мека пластика користи у изради одеће, подова, изолацију, електричних каблова на пример. Иако штетно утиче на здравље људи и околине, ПВЦ и даље има широку примену. Због скупих трошкова рециклаже, рециклира се у занемарљивој количини. Постоје покушаји да се одређеним индустријским процесима из ПВЦ-а добијају гориво и минерали.