Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:

Дистрибуција воде

Јавно комунално предузеће се од самог оснивања бави дистрибуцијом воде, на основу одлуке о поверовању водовода, на територији Општине Нова Црња у шест насељених места. Дистрибуирана количина воде у 2014. години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва дистрибуирана вода је редовно контролисана и сви контролисани узорци су били бактериолошки и фзичко-хемијски исправни.

Управљање отпадом

Ово је једна од основних делатности којом се Јавно комунално предузеће бави од 2013. године, на основу општинске одлуке и Закона о комуналним делатностима. Основа ове делатности је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање као и планирана селекција секундарних сировина.Кад је у питању показатељ квалитета и ефикасности пружања ове услуге, у директној су вези са финансијским средствима којима предузеће располаже. ЈКП "8.Август" врши редовно прикупљање комуналног отпада на територији Општине Нова Црња. Поред прикупљања комуналног отпада предузеће планира да врши и прикупљање и селекцију секундарних сировина, папира, пет амбалаже, метала, отпада, гума и слично, које би вршили плански, поделом пвц дзакова у различитим бојама којима би грађани одвајали горе наведене секундарне сировине.

Пражњење септичких јама

Ово је још једна од основних делатности којом се Јавно комунлано предузеће бави од 2013. године, на основу општинске одлуке и Закона о комуналним делатностима, основа ове делатности је црпљење фекалних вода код физичких лица, правни корисника као и из стамбених зграда.

Базен

Организовањем рада базена ЈКП "8.Август" се бави од 2013. године када је Општина Нова Црња дала на управљање и коришћење базенски комплекс у Српској Црњи. Карактер рада отвореног базена условљава и сезонски рад, односно рад од почетка јуна до почетка септембра.

Посебна пажња свих запослених радника на базенском компеклу (техничког особља, спасилачке службе и угоститељских радника) је беспрекорна хемиско-бактериолошка исправност воде (која се контролише од стране Завода за јавно здравље ), хигијена целокупног комплекса као и безбедности посетилаца и њихове имовине.

Услужно кошење траве

Постојећа механизација, машине и искуство у Јавном комуналном предузећу помогло је да исто врши услужно машинско кошење траве на захтев физичких лица и правних лица која нису у могућности да изврше уређење јавних површина испред својих објеката.

Уређење и одржавање зелених површина

План рада предузећа у делу поверених послова одржавање зелених јавних површина је у целости повезан са развојем Општине Нова Црња, у свакој сфери и адекватним развојем зелених површина. Одржавање и нега зелених површина као и њихова чистоћа нема само визуелну функцију већ представља савест грађана и локалне самоуправе у каквом окружењу желе да живе.

Под овом активношћу се подразумева: чишћење улица и трагова, прикупљање отпадака са тротоара и зелених површина, одржавање чистоће унутар сваког насељеног места у општини, прикупљање отпадака на свим прилазним путевима сваког насељеног места, прикупљање отпадака по индустријским зонама, кошење траве моторним тримерима, косачицама и мулчером у насељеним местима и прилазима тим местима, кошење траве за потребе месних заједница.

Димничарска служба

ЈКП "8.Август" је у 2015. години уврстила још једну делатност у оквиру обављања пословних активности а то је димничарска служба. Под овом делатности обухватају се следеће услуге : чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја, уклањање и спаљивање чађи у димоводним објектима, контрола исправности димоводних и ложишних уређаја, димоводних цеви гасниг потрошача, као и сталну едукацију становништва која доприноси (смањењу пожара, постизање веће енергетске ефикасности и смањењу загађивања животне средине).

Погребне услуге

ЈКП "8.Август" је у току 2015. године почела да обавља и ову делатност из оквира за коју је регистровано. Ова делатност обухвата одржавање гробља и комунланих објеката који се налазе у склопу гробља, сахрањивање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја, превоз посмртних остатака као и продају погребне опреме. Садржај комуналне услуге које предузеће планира је одржавање зелених површина и кошење траве на заједничким деловима гробља и старим пасивним деловима гробља, сахрањивање, вођење евиденције умрлих, склапање уговора за право коришћења гробног места за обавезни и обновљени рок почивања, превоз посмртних остатака од места смрти до гробља или капела, одржавање и коришћење комуналних објеката на гробљу, изградња бетонских стаза и прилаза гробним местима и продаја потребне погребне опреме.

Пољочуварска служба

Пољочуварска служба је такође поверена делатност од стране оснивача, уско повезана са Програмом о давању пољопривредног земљишта у закуп, и своју активност обавља на атарима свих места Општине Нова Црња. Редовна активност се огледа у обиласцима терена , уочавању штета на усевима, спречавању стварања дивљих депонија, спречавању пуштања стоке у атар без пастира, спречавању паљења биљних остатака на њивама и многих задатака по инспекцијском налогу од стране оснивача.

Аутоперионица

ЈКП од 2015. године пружа услугу прања аутомобила. Под овом делатности се обухватају следеће услуге: комплет прање екстра, прање споља, пушкирање(брзо прање), усисавање и чишћење изнутра, полирање стакла, прање цистерне, прање мотора, воскирање, чишћење фелни, замена уља, замена филтера, контрола и замена антифриза.

Ванлинијски превоз

ЈКП “8. Август” се бави превозом ученика средњих школа и студената почевши од 2010. године, од сваког насељеног места Општине Нова Црња до средњих школа у Српској Црњи, Кикинди и Суботици. Поред наведеног, вршимо и превоз осталих путника у друмском саобраћају.Предузеће је регистровано за обављање ванлинијског превоза путника, а ова делатност се обавља након закључивања уговора између наручиоца и извршиоца услуге. Законом је забрањено превозити путнике који нису обухваћени сачињеним уговором. У свом возном парку поседујемо четири велика аутобуса (45-49 седишта), два минибуса (25 седишта) и један комби (13 седишта) за превоз лица у друмском саобраћају.Отворена је и могућност организације превоза тура екскурзија и излета (једнодневних, дводневних, седмодневних и током викенда). Такође, организујемо превоз посетама бањским лечилиштима у Мађарској, Румунији и Босни. Могући су и одласи на завичајна дружења у различите градове наше државе и региона.

ЈКП “8. Август” обавља наручени ванлинијски превоз аутобусима по изузетно повољним тарифама. У свом возном парку имамо на располагању 7 аутобуса (1-мини аутобус од 14 места, 2-мини аутобуса од 26 места, 4-велика аутобуса од 50 места).Организујемо вожње по наруџбини за удружења, грађане, фирме, фолклорна друштва, спортске клубове, ђачке екскурзије итд. Такође, нудимо превоз за свадбе и остале битне догађаје грађана. Уколико сте заинтересовани за наше услуге превоза, можете добити предрачун и остале неопходне информације лично у ЈКП просторијама или путем телефона на 023/3150-474, трајање вожње може бити једнодневно или вишедневно. Посетите са нама атрактивне дестинације широм Србије, а ми Вам издвајамо неке које уобичајено посећујемо:

 • Фрушка Гора и фрушкогорски манастири,
 • Врдник,
 • Новог Сада,
 • Сомбор,
 • Суботица и Палић,
 • Бела Црква,
 • Бања Кањижа,
 • Сремски Карловци,
 • Вршац,
 • Београд,
 • Винча,
 • Златибор,
 • Копаоник,
 • Мокра Гора,
 • Дрвенград,
 • Лепенски Вир,
 • Власинско језеро,
 • Ђавоља варош,
 • Врњачка Бања,
 • Сокобања...
 • и посете разних манифестација.

  Покрените се, дружите, путујте, упознајте лепоте наше земље и искористите лепо време и викенде!

  Рекламирање на полеђини комунланог рачуна

  ЈКП од 2015.године нуди могућност издавања рекламног простора на полеђини комуналног рачуна за рекламирање правних лица. Нудимо могућност да се Ваш рекламни слоган нађе на полеђини нашег рачуна.