Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:

Комуналне делатности су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. Јавно комунално предузеће основала је јединица локалне самоуправе тј СО Нова Црња како би обављало основне делатности од општег интереса за грађане општине. Основне и поверене делатности јавном комуналном предузећу су бројне и разнолике, неке се обављају континуално током целе године док су неке условљене временом и сезоном.

ЈКП "8.Август" Српска Црња као своју претежну, тј. основну делатност врши водоснабдевање: 3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и испорука воде за пиће, обезбеђење вршења контроле квалитета воде за пиће, обезбеђење вршења контроле квалитета воде за пиће, оправка и одржавање регулационих и мерних уређаја, одржавање водоводног система, одржавање јавних бунара и чесми.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности:

  * Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности одржавања чистоће у насељима општине и изношење, одвожење и депоновање смећа, одржавање депонија, одржавање контејнера и канти за смеће, скупљање смећа, старих ствари коришћење предмета и отпадака, одвоз и сабијање отпадака, одржавање канализације и канала за отпадне воде, пражњење и чишћење септичких јама и јавних WЦ-а, уклањање отпада из посуда за отпадке на јавним местима, чишћење и поливање улица, стаза, паркиралишта и друго, уклањање снега и леда на путевима и тротоарима и посипање соли и песка;
  * Уређење и одржавање паркова, зелених површина и рекреационих површина;
  * Погребне и пратеће активности сахрањивања људских и животињских лешева и пратеће активности и услуге гробара, изнајмљивање опремљеног простора на гробљу и капеле, уређење и одржавање гробља и капеле, калиферија (уклањање и изношење жвотињских лешева), превоз и пренос умрлих лица;
  * Чишћење објеката унутрашње чишћење зграда свих врста, као и стамбене зграде са више станова, чишћење прозора,
  * Димничарки послови, чишћење димњака, камина, пећи и шпорета, пећи за спаљивање отпада, котлова, вентилационих и издувних уређаја и друго. Преглед димњака и осталих димоводних и ложишних уређаја, ако и контрола исправности ових уређаја и димњака у сталној употреби;
  * Вашарске активности и активности забавних паркова, одржавање пијаца и вашара и пружања услуга на њима;
  * Управљање некретнинама за туђ рачун, агенције за прикупљања станарине и закупнина, закључивање уговора о закупу, одржавање стамбених зграда и станова и слично;
  * Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње, изградња свих врста објеката за своје потребе, градски цевоводи (цевоводи и канализација), комунални грађевински радови и друго;
  * Изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена, изградња путева, улица и пешачких стаза, одржавање улица, локалних путева и других јавних површина у насељима општине;
  * Монтажа кровних конструкција и покривање кровова, монтажних кровних конструкција, покривање кровова и хидроизолациони радови;
  * Остали грађевински, укључујући и специјализоване радове. Специјализовани грађевински радови који су заједнички за различите врсте објеката, а захтевају специјално извођење и опрему, бушење и изградња црпилишта за воду и копање бунара, монтажа димњака и друго;
  * Постављање електричних инсталација и опреме, постављање инсталација у зградама или другим објектима за електричне водове и прибор, лифтове и покретне степенице, противпожарне аларме, аларме и системе против провале, кућне антене и друге ваздушне проводнике, светлећа места и друго;
  * Изолациони радови, постављање инсталација у зградама или другим објектима за топлану и звучну изолацију, заштита од вибрација и друго;
  * Постављање цевних инсталација, постављање инсталација у зградама или другим објектима за водоводне инсталације и санитарну опрему, грејање, вентилацију, опрему и канале за хлађење или климатизацију, аутоматске противпожарне водене топове;
  * Остали инсталациони радови, постављање инсталација у зградама или другим објектима за осветљење и сигналне системе на путевима и улицама, прибор уређаји на другом месту непоменуте;
  * Малтерисање,
  * Уградња столарије;
  * Постављање зидних и подних облога;
  * Бојење и застакљење, унутрашње и спољно бојене зграде, бојење објеката нискоградње, укључујући и бојење ознака на путевима и просторима за паркирање, застакљивање, постављање огледала и друго;
  * Изнајмљивање опреме за изградњу или рушење, са руковаоцем;
  * Заштита од штеточина у пољопривреди, узгој и искоришћавање шума;
  * Редован превоз путника у друмском и градском саобраћају;
  * Остали превоз путника у друмском саобраћају;
  * Рушење и разбијање објеката;
  * Земљани радови;
  * Гајење садног материјала;
  * Слатководни риболов;
  * Производња производа од бетона намењених за градњу;
  * Обука у пливању;
  * Остале забавне и рекреативне активности;
  * Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
  * Услуге припремање и послуживање пића.

Проширене делатности

  * Формирање сектора за погребне услуге;
  * Димничарска служба;
  * Уништавање амброзије;
  * Услужно сађење цвећа и одржавање цветних површина;
  * Оспособљавање трансфер станице за претовар отпада;
  * Организовање периодичних еколошких акција;
  * Издавање техничких дозвола и сагласности;
  * Погребне услуге;
  * Услужно прање аутомобила;
  * Услужно кошење траве;
  * Одржавање зграда колективног становања;
  * Нумерисање зграда и обележавање назива улица;
  * Постављање и изнајмљивање билборда за рекламу;
  * Одржавање јавних чесми;
  * Одмуљавање канала у јавној својини општине;
  * Одмуљивање уличних канала;
  * Боља организација рада базена итд.