Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:

Обавештење о потребној документацији за решавање рефундације трошкова извршених погребних услуга

I. ПЕНЗИОНЕРИ

Приликом доласка у ЈКП“8.август“ Српска Црња, лицу које долази у својству подносиоца захтева за сахрањивање односно лица које сноси трошкове сахране, потребно је после извршеног одабира погребне опреме фотокопирати или очитати личну карту и дати му да потпише захтев, а уједно га обавестити да је потребно да достави следећу документацију која нам је потребна за рефундирање трошкова сахране од стране ПИО и то:

      1. Захтев за накнаду погребних трошкова (који је већ потписао), образац ОБР-0479,

      2. Рачун од погребне опреме са фискалним рачуном ЈКП“8.Aвгуст“ Српска Црња,

      3. Извод из матичне књиге умрлих (оригинал или оверена фотокопија),

      4. Чек од пензије,

      5. Фотокопија личне карте умрлог,

      6. Фотокопија личне карте подносиоца захтева,

      7. Изјава странке да је сагласна да се погребни трошкови исплате ЈКП,

      8. Странку обавестити о износу до ког ПИО рефундира трошкове погребних услуга.

II. СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ

Приликом обавештења од стране Центра за социјални рад општине Нова Црња или од стране лица које долази у својству подносиоца захтева за сахрањивање лица које је било корисник новчане социјалне помоћи, потребно је ЈКП“8.август“ Српска Црња доставити следећу документацију и то:

      1. Решење или други доказ да је лице било корисник новчане социјалне помоћи,

      2. Рачун од погребне опреме са фискалним рачуном ЈКП“8.Aвгуст“ Српска Црња,

      3. Извод из матичне књиге умрлих (оригинал или оверена фотокопија),

      4. Фотокопија личне карте умрлог.

Наведена документација нам је потребна за рефундирање трошкова сахране од стране Центра за социјални рад општине Нова Црња.

III. ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА

У случају да је умрли уплаћивао неки вид животног осигурања, нпр. ДДОР, подносилац захтева одлази у осигуравајућу кућу са којом је покојник имао уговор о животном осигурању и подноси захтев са исплату премије осигурања услед смрти осигураника. Уз захтев који ће добити у осигуравајућој кући подносилац захтева је потребно да достави и следећу документацију :

      1. Рачун од погребне опреме ЈКП“8.август“ Српска Црња,

      2. Извод из матичне књиге умрлих (оригинал или оверена фотокопија),

      3. Чек од пензије,

      4. Фотокопија личне карте умрлог,

      5. Фотокопија личне карте подносиоца захтева,

      6. Фотокопија жиро или текућег рачуна лица на чији ће се рачун рефундирати трошкови премије осигурања,

      7. Потврду о смрти коју је издао лекар фотокопирати и приложити.

Обавештење о потребној документацији за решавање :

I. ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ ПО СМРТИ ОСИГУРАНИКА (који је био у радном односу)

Приликом доласка у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијалу Зрењанин, канцеларију у МЗ Нова Црња, први спрат – ходник лево, код господина Савића, лицу које долази у својству подносиоца захтева за признавање права на породичну пензију по смрти осигураника (који је био у радном односу) потребно да достави следећу документацију и то:

      1. Захтев за признавање права на породичну пензију по смрти осигураника, образац ОБР-0141,

      2. Извод из матичне књиге умрлих (оригинал) за умрлог осигураника,

      3. Извод из матичне књиге рођених за подносиоце захтева (оригинал) и фотокопије личне карте за пунолетне чланове породице,

      4. Извод из матичне књиге венчаних за удову-ца издат после смрти осигураника (оригинал),

      5. Фотокопија војне књижице за умрлог осигураника,

      6. Доказ о школовању деце старије од 15 година живота,

      7. Доказ о пензијском стажу умрлог осигураника у РС - радна књижица,

      8. Фотокопија личне карте умрлог,

      9. Фотокопија личне карте подносиоца захтева.

I. ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ ПО СМРТИ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈЕ

Приликом доласка у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијалу Зрењанин, канцеларију у МЗ Нова Црња, први спрат – ходник лево, код господина Савића, лицу које долази у својству подносиоца захтева за признавање права на породичну пензију по смрти осигураника (који је био у радном односу) потребно да достави следећу документацију и то:

      1. Захтев за признавање права на породичну пензију по смрти корисника пензије, образац ОБР-0140,

      2. Извод из матичне књиге умрлих (оригинал) за умрлог корисника пензије,

      3. Извод из матичне књиге рођених за подносиоце захтева (оригинал) и фотокопије личне карте за пунолетне чланове породице,

      4. Извод из матичне књиге венчаних за удову-ца издат после смрти корисника права (оригинал),

      5. Фотокопија личне карте умрлог,

      6. Фотокопија личне карте подносиоца захтева.