Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Превоз погребне службе
Редни број
Опис услуге
Јединица мере
Цена без ПДВ-а, РСД
ПДВ, %
Цена са 20% ПДВ-ом, РСД
1
Превоз покојника погребним возилом
km
66,00
20
79,20