Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Остале услуге
Редни број
Елементи
Јединица мере
Важеће цене, РСД
ПДВ, %
Вредност ПДВ-а, РСД
Цена са ПДВ-ом, РСД
1
Замена сијаличних места без материјала
ком
600,00
20
120,00
720,00
2
Ангажовање грејдера MG 145
час
7.800,00
20
1.560,00
9.360,00
3
Ангажовање ровокопача
час
4.000,00
20
800,00
4.800,00
4
Равнање атарских путева тањирачом
без додатног насипања
m2
4,40
20
0,88
5,28
5
Равнање атарских путева тањирачом
са насипањем
m2
4,40
20
0,88
5,28
6
Превоз земље за насипање
атарских путева до 5 km
m3
560,00
20
112,00
672,00
7
Превоз земље за насипање
атарских путева до 5-10 km
m3
680,00
20
136,00
816,00
8
Равнање атарских путева грејдером MG 145
m2
14,00
20
2,80
16,80
9
Машинско чишћење канала са одгушењем земље
m3
292,00
20
58,40
350,40
10
Црљење подземне воде из шахтова физичким лицима
ком
513,40
10
51,34
564,74
11
Црпљење подземне воде из шахтова правним лицима
ком
1.078,13
10
107,81
1.185,94