Јавно Комунално Предузеће "8. Август"
ул. Партизанска бб | 23220 Српска Црња| e-mail: office@jkp8avgust.rs| Тел: 023/812-800
Званична facebook страница:
Ценовник услуге одгушења одвода
Редни број
Врста услуге
Опис услуге
Јединица мере
Цена без ПДВ-а,
РСД
Износ ПДВ-а,
10% РСД
Цена са ПДВ-ом,
РСД
1
Старт служба за одгушење одвода Одгушавање зачепљења у
одводима до септичке јаме

у трајању од сат времена
ком
1.818,18
181,82
2.000,00
2
Сваки сат рада радника
службе за одгушење одвода
Сваки додатни сат рада службе за
одгушење одвода, који прелази почетни сат

рада службе који се рачуна као старт
час (h)
909,09
90,91
1.000,00